Bemutatkozunk


A Bibliai Házassággondozó Szolgálat felekezetektől független belmissziós házassággondozó szervezet.

Arra törekszik,

 • hogy a házasságra készülő fiatalokat felkészítse a testi és lelki egységet építő harmonikus kapcsolatra a Biblia útmutatása alapján
 • hogy a házasságban élőkkel megismertesse a társkapcsolat építésének bibliai alapelveit egységük mélyítése és a mély válságok megelőzése érdekében
 • hogy a házastársi kapcsolatukban bajba jutott pároknak megmutassa a Szentírásban megfogalmazott kivezető utat.

Tevékenységeink


HÁZASSÁGGONDOZÓ HETEK

Nagyvárosoktól távol, természeti környezetben táborokat szervezünk házaspárok számára. Előadások, kiscsoportos foglalkozások és személyes lelkigondozói beszélgetések kapcsán segítjük a párokat egymás jobb megértésére, konfliktusaik megelőzésére és kezelésére. Gyülekezetek és intézmények által szervezett házassággondozó táborokban is szolgálnak munkatársaink.

CSALÁDOS HETEK

A felnőttek alkalmaival párhuzamosan a gyerekekkel is foglalkozunk. Ezekben a táborokban több a szabadidő, a játék és a kirándulás.

HÁZASSÁGGONDOZÓ HÉTVÉGÉK

A házassággondozó hetekhez hasonló tematikával, de az idő rövidsége miatt intenzívebb tartalommal péntek estétől vasárnap délig tartó programokat is szervezünk.  Gyülekezeti felkérésre is tartunk ilyen hétvégéket.

HÁZASPÁRI CSENDESNAPOK

Előadásokat, fórum-beszélgetéseket és csoportfoglalkozásokat tartunk házassági és családi témákban. A csendesnapok szervezését olykor gyülekezetek kezdeményezik.

HÁZASPÁRICSOPORTVEZETŐ-KÉPZÉS

Két hosszú hétvégéből és nyári gyakorlatból álló képzést tartunk, melynek során a résztvevők megismerkedhetnek a házasságra vonatkozó alapvető bibliai tanítással, és gyakorlati segítséget kapnak csoportbeszélgetések vezetéséhez. A képzésen részt vevő házaspárok az otthoni lelkészük támogatásával bekapcsolódhatnak a gyülekezetükben zajló házassággondozó munkába.

BIBLIA ÉS CSALÁD MAGAZIN

Negyedévenként megjelenő családi folyóirat. Családi élettel, házassággal, gyermekneveléssel kapcsolatos cikkeket, élménybeszámolókat és gyakorlati javaslatokat tartalmaz. A táborokra és csendesnapokra vonatkozó információkat is folyóiratunk közli.

HÁZASSÁG HETE

Részt veszünk a minden év februárjában megrendezésre kerülő Házasság hete programsorozat szervezésében és a központi rendezvények lebonyolításában.

Szervezetünk


Szolgálatunk közhasznú szervezet, melynek tagjai az ország különböző területein élő házaspárok. Tagjaink a Szolgálatban vállalt feladataik mellett az otthoni gyülekezeteikben is házassággondozó tevékenységet fejtenek ki.

Hitvallásunk


Hitvallásunkhoz kattintson ide!

 1. Hisszük, hogy a teljes Biblia Isten végső kinyilatkoztatása, eredeti szövegében tévedhetetlen, hitünk és életünk egyedüli zsinórmértéke.
 2. Egy Isten van, aki örökkévaló, mindenható és személyes, aki az Atya, a Fiú és a Szentlélek személyében nyilvánul meg. Ő a forrása minden életnek, de nem személytelen életerő.
 3. Jézus Krisztus – a Fiú – valóságos Isten, valóságos ember és történelmi személy, aki a Szentlélektől fogantatott, szűz Máriától született, bűntelen életet élt, a kereszten értünk áldozta magát, hogy megváltson bűneinkből, feltámadt testben és felment a mennybe – amint azt Isten igéje előre kijelentette.
 4. Az ember Isten teremtménye (nem a törzsfejlődés vagy a véletlen hozta létre), test és lélek szétválaszthatatlan egysége. Isten az embert bízta meg azzal, hogy képviselje Őt a világban: uralkodjék a természet fölött az Ő nevében.
 5. Az ember azonban bűnbe esett, engedetlenné vált. A bűn lényege az, hogy az ember maga akarja megítélni, hogy mi jó és mi rossz (erkölcsi értelemben), Istentől függetlenül (sajátmaga isteneként) maga akarja irányítani az életét. Az ember tehát elszakadt Istentől (az élet forrásától), és ezzel Isten számára elveszett, meghalt.
 6. Az ember halott (elveszett, bűnös) állapotában nem képes segíteni magán. Megmentéséről Isten gondoskodott: Isten egyszülött Fia, Jézus Krisztus, emberi testben jelent meg a földön, hogy az embert képviselve önmagát engesztelésül feláldozza az ember bűnéért. Az Atya ezt a helyettes áldozatot (megváltást) elfogadta, ennek bizonyságául feltámasztotta Jézust a halálból. Azokat az embereket, akik Jézus Krisztust hit által elfogadják Megváltójuknak – és ezzel beismerik, hogy az önmegváltásra képtelenek és bűnbocsánatra (kegyelemre) szorulnak – Isten gyermekeivé fogadja és igaznak (bűntelennek) nyilvánítja. Ezzel az Istenhez megtérő bűnös ember átment a halálból az életbe. A megváltás tehát teljes egészében Isten műve, nem kell (de nem is lehet) megszolgálni vagy kiérdemelni. Minthogy a kegyelmet és az üdvösséget Isten adja, nem lehet elveszíteni sem.
 7. A halott (elveszett, bűnös) állapotból megszabadult (újjászületett) emberben lakozást vesz a Szentlélek, és képessé teszi arra, hogy hálából Istennek szentelje az életét, és élete a Lélek gyümölcsét teremje. Isten előtt a keresztyén ember életének minden területe szent: például fizikai és szellemi munkája, pihenése, étkezése, szexuális megnyilvánulásai, családi élete, közéleti tevékenysége, sikereinek és kudarcainak, örömeinek és szenvedéseinek átélése éppúgy, mint az imádkozás, az Isten igéjével való foglalkozás, vagy a gyülekezeti szolgálat. Élete tehát nem oszlik meg szent és profán területre.
 8. A keresztyén embert a Szentlélek arra ösztönzi, hogy aktívan bekapcsolódjék egy keresztyén gyülekezetbe, testvéreit segítse a szent életben való növekedésben, és a megváltásról és a megigazulásról szóló örömhírt másoknak is tovább adja. A társadalomban zajló eseményeket figyelemmel kíséri, és támogat minden olyan törekvést, amely népünk erkölcsi és gazdasági felemelkedését szolgálja, és az evangélium terjedését elősegíti. Ugyanakkor tudja, hogy a valódi béke és igazság országa Urunk második eljövetele után valósul meg.
 9. Az ember életében minden belső és személyek közötti (így házassági) válság valódi oka a bűn (az Istentől függetlenített élet), ezért a válság gyökeres megoldása az Istennel való kapcsolat helyreállításán vagy erősítésén nyugszik. Ezért a bibliai lelkigondozás – akár személyre, akár személyek közötti kapcsolatra irányul – elsődleges célként azt tűzi ki, hogy a bajba jutott ember – megismerve Isten kegyelmét – megbékéljen Istennel, illetve közelebb kerüljön hozzá.
 10. A személyes bibliai lelkigondozás és az emberi kapcsolatok (így a házasság) bibliai gondozása – bár közvetlenül földi életünk problémáira irányul – végső soron az örökkévalóság perspektívájában történik. Az ember nem szűnik meg a biológiai halállal (amikor „a por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt”), hanem az utolsó ítélet napján feltámad örök életre vagy örök kárhozatra.